header images
..:: ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ http://hr.wu.ac.th Facebook : Hro WU E-mail : dp2@wu.ac.th ::..

ใบสมัครตำแหน่งบริหารจัดการ (หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบริหารจัดการ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2561

มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์

ความก้าวหน้าในอาชีพ สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ขอความร่วมมือบันทึกผลการปฏิบัติงานประจำวัน

โครงสร้างการสั่งการและกำกับดูแลหน่วยงาน

ข้อกำหนดมวล. ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักวิชา สถาบัน หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น

ประกาศมวล. เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ ฯ

การแจ้งความประสงค์ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน พ.ศ. 2560

ประกาศกำหนดการเสนอผลงานทางวิชาการ 2560

ประกาศนโยบายและหลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนพนักงาน ประจำปี 2560

ประกาศฯ มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ฉบับใหม่

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2558

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการสอนในการขอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2558

(ร่าง)แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2557-2559

(ร่าง) เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน กลุ่มศูนย์/สถาบัน และกลุ่มส่วน/หน่วย/โครงการ

ระบบพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายป. และบริหารงานทั่วไป
ประกาศมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากร
การมอบอำนาจให้ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และพนักงานปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษา
ระบบอุธรณ์ร้องทุกข์ มวล.
แผนพัฒนาเชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 - 2562
แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 - 2562 ตามนโยบายเชิงยุทธศาสตร์

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาต่อสัญญาจ้างพนักงาน

สายปฏิบัติการวิชาชีพฯ
 

 

 

 

 

 

 

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการบริหารที่ดี

โดยมุ่งเน้นพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร เพื่อเป็นองค์กรธรรมรัฐ พร้อมรับ

การเปลี่ยนแปลงและตอบสนองนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

เสริมสร้างคนดีมีคุณภาพ ให้คุณค่าบุคลากรโดยยึดหลักงานเพิ่ม ผลคนเป็นสุข  สร้างและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ที่ดีมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กรตาม หลักการสรรหา  พัฒนา  รักษาไว้  และใช้ประโยชน์